Notariskantoor De Stigter

Ref: 21013401/hv

OPRICHTING VERENIGING genaamd: LEEFBAAR CAPELLE

Akte d.d. 20 maart 2001

Heden de twintigste maart tweeduizend één, verscheen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te Capelle aan den IJssel:

de heer AART-JAN MOERKERKE, geboren te Rotterdam op negenentwintig januari negentienhonderd vijfenzestig, houder van rijbewijs, nummer xxxxxxxxxx, wonende te 2904 AK Capelle aan den IJssel, St Laurensbaai 43, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, ten deze handelende in privé en als mondeling gevolmachtigde van beide overige hierna in de slotverklaring vermelde medebestuurders. Van het bestaan van gemelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken. De comparant verklaarde een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.

STATUTEN

Naam, zetel en duur Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: “LEEFBAAR CAPELLE”.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Capelle aan den IJssel.
 3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting.

Doel Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers van de gemeente Capelle aan den IJssel bij de lokale politiek alsmede het behartigen van de belangen van die burgers, zo dat zij redelijkerwijs het gevoel kunnen hebben dat zij in staat zijn daadwerkelijk politieke invloed uit te oefenen;
 2. het scheppen van gelegenheid tot vrije en openhartige gedachtewisseling over onderwerpen van algemeen belang, in het bijzonder waar het betreft het gemeentelijk beleid ten aanzien van deze belangen;
 3. bij het nastreven van het hiervoor sub a. en b. vermelde richt de vereniging zich nadrukkelijk op het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en de verwerping van discriminatie op welke grond dan ook;
 4. de vereniging kiest geen partij op godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied.

Middelen

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het geven van voorlichting omtrent alle bestuursbesluiten, de huishouding van de gemeente betreffende;
 2. het bevorderen van een democratische besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van de gemeente Capelle aan den IJssel raken;
 3. het houden van vergaderingen en hoorzittingen;
 4. het ontwikkelen van speciale activiteiten ter bevordering van het maatschappelijk welzijn in de gemeente Capelle aan den IJssel;
 5. het aanwenden van andere wettige middelen tot het bereiken van het doel.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. Als leden van de vereniging kunnen worden toegelaten de natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
 2. Leden zijn zij die voldoen aan de in lid 1 gestelde kwaliteitseisen en zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Als het bestuur iemand niet als lid van de vereniging toelaat moet de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis worden gesteld. In geval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog zelfstandig tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 4. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd zij, die zich op enigerlei wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 • a. door de dood van het lid;
 • d. door opzegging door het lid;
 • c. door opzegging door de vereniging;
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het  lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
 • a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 • b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
 • c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de  statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het  lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, die instemmen met het doel van de vereniging en die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies van leden en donaties van begunstigers. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten; eventuele andere baten.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, waarbij één van de leden namens en vanuit de raadsfractie wordt aangewezen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering  meegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Ieder jaar treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde voorkeursminimum is gedaald, heeft het bestuur de inspanningsverplichting actief te zoeken naar aanvulling van het bestuur. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
 9. Het bestuurslid vanuit de raadsfractie kan gebruik maken van het vetorecht indien besluiten direct of indirect invloed hebben op het functioneren van de fractie.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als  gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste drie leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Capelle aan den IJssel veel gelezen dagblad. Het bestuur is alsdan verplicht de ledenlijst aan de verzoekers ter beschikking te stellen. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Amendementen op de voorstellen moeten binnen acht dagen na de ter inzage legging zijn ontvangen door het bestuur, dat op zijn beurt zorg draagt, dat de betreffende amendementen tenminste acht dagen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de leden bekend zijn.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, behoudens dat de daarin vermelde termijn wordt gesteld op zes weken.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, met name het verbod voor de vereniging, bestuurders en leden om namen van leden te verstrekken aan derden ten behoeve van zakelijke doeleinden.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Slotverklaring Tenslotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de vereniging worden benoemd:

 1. de comparant Aart Jan Moerkerke, als voorzitter;
 2. mevrouw GERRY GIJBELS, geboren te Djakarta (Indonesië) op vierentwintig maart negentienhonderd vijftig, houdster van paspoort, nummer xxxxxxxxx, afgegeven te Capelle aan den IJssel op drie en twintig augustus tweeduizend, wonende te 2904 XS Capelle aan den IJssel, De Graafschap 40, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, als penningmeester;
 3. de heer PAUL CLEMENS LANGE, geboren te Rotterdam op zestien juni negentienhonderd negenendertig, houder van paspoort, nummer xxxxxxxxxx, afgegeven te Capelle aan den IJssel op vijftien maart tweeduizend, wonende te 2907 RN Capelle aan den IJssel, Libellendans 19, gehuwd, als secretaris.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waarvan akte in minuut is verleden te Capelle aan den IJssel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en een toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening door comparant en notaris).