ALGEMENE BESCHOUWING 16 DECEMBER 2013

Ondanks de financiële crisis waar Nederland onder gebukt gaat, en alle bezuinigingen die daarmee samenhangen, is het de gemeente Capelle ad IJssel dit jaar gelukt een solide en gezonde begroting te creëren waarin ook komend jaar de woonlasten weer zijn gedaald, met maar liefst 3,2 %! Dat is iets waar we trots op mogen zijn!

En dat is niet het enige. Er is veel meer om trots van te worden.

Zo heeft Leefbaar Capelle samen met zijn coalitiepartners en oppositiepartijen het Gratis Openbaar Vervoer voor  65-plussers  veilig weten te stellen voor de komende 4 jaar. Hier zijn we als Leefbaar Capelle, namens onze senioren, erg blij mee. Het is een extra middel om te voorkomen dat senioren in een sociaal isolement terecht komen. Het mes snijdt hierbij overigens aan twee kanten. Door actief te blijven zullen senioren minder snel een beroep doen op andere voorzieningen in onze stad, wat ons direct een besparing oplevert. Sommigen noemen dit lacherig een cadeautje…maar dat is het voor ons ook, het is een gebaar voor de senioren, want voor Leefbaar Capelle zijn senioren de aandeelhouders van ons bestaan. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij een toekomst hebben. Leefbaar Capelle zal zich daarom altijd actief in blijven zetten voor de Capelse senioren.

Nog iets om trots van te worden zijn de graffitiborden. Ondanks de kritische geluiden waren Leefbaar Capelle en de PvdA voorstanders van een plek waar jongeren in Capelle legaal hun creativiteit kwijt konden. Het liep op dat moment al jaren  de spuigaten uit qua illegale graffiti en de daarbij behorende hoge verwijderingskosten.  In 2009 werd daarom met een pilot graffitiborden gestart, en uit de in 2013 vastgestelde evaluatie blijkt nu dat sinds het plaatsen van deze borden, de jaarlijkse verwijdering kosten voor graffiti aanzienlijk zijn afgenomen. We BESPAREN hierdoor jaarlijks 100.000 euro.

Een volgend punt waar wij van Leefbaar bijzonder blij mee zijn is het Eropaf-team, 1 van de deelprojecten binnen het project Buurten met Uitzicht, wat voor de duur van de projectperiode februari 2012 tot eind 2014 is ingesteld.

Het team heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd, die goed ingezet kunnen worden in de andere kwetsbare buurten.

Leefbaar is bijzonder blij met de raad brede steun voor uitbreiding van het team met ingang van volgend jaar en het structurele bedrag van 450.00 euro waarmee we het Eropaf-team ook na het einde van het project Buurten Met Uitzicht kunnen behouden! De eerste resultaten uit de evaluatie laten zien dat het Eropaf-team van grote waarde is voor multiprobleem-gezinnen.

De effectiviteit wordt de komende jaren ongetwijfeld vergroot door onder andere extra in te zetten op een werkcoach en extra ondersteuning bij schuldhulpverlening.

Een vereiste is dan wel dat het ‘Capelle Breed Eropaf-Team’ niet op zichzelf staat. Nauwe samenwerking en goede afspraken zijn vereist met onder andere de stadsmariniers en het sociaal wijkteam van Buurtkracht, maar ook met andere sleutelpersonen zoals de wijkagent en medewerkers van Havensteder, om zodoende een sluitend netwerk en sluitende aanpak in een gebied te kunnen realiseren.

Leefbaar Capelle is ontzettend verheugd dat het college extra impulsen geeft in de aandachts-buurten. Positief is  dat er 2 buurtmoeders aan het flying squad team worden toegevoegd. Zij zijn een belangrijke schakel tussen Capellenaren en de professionals. Goed dat er nu extra ingezet gaat worden in Schollevaar Oost en de Florabuurt, dat de hoogste nood wat betreft bewoners en professionals in kaart gaat worden gebracht en ook daadwerkelijk gaat worden aangepakt. Hier gaat men straks echt het verschil maken! Leefbaar Capelle is blij dat dit college oog heeft voor deze buurten en er nu ook aan de voorkant op wil sturen om problemen aan te pakken.

In dat licht moeten de Capellenaren ook onze jarenlange lobby zien om het woningtoewijzingsbeleid aan te pakken. Sommige wijken lopen over van de problemen, die eerst aangepakt moeten worden voor er problemen bij komen. Daarom roept Leefbaar Capelle al vanaf 2004 dat ook wij op sommige plekken wel gebruik willen maken van de Rotterdamwet. Er wordt gesuggereerd dat Leefbaar niets aan deze problemen heeft gedaan , maar dat heet simpelweg het verdraaien van de waarheid. Al in 2004 heeft onze toenmalige wethouder Aart-Jan Moerkerke gepleit voor de invoering van de Rotterdamwet in Capelle! Sinds die tijd maken we ons nog steeds hard voor aanvullende maatregelen op de woningmarkt. Tot nu toe is dit zonder effect gebleven maar dat moet afgelopen zijn, want we kunnen ons niet meer veroorloven om niets te doen! We moeten echt nu de mensen helpen die het nodig hebben en dat lukt niet als er steeds meer gezinnen met multi problemen in deze wijken bijkomen. Dan heeft ingezette hulp geen effect. Dat noemen ze dweilen met de kraan open…Gelukkig zien inmiddels steeds meer politieke partijen en Capellenaren deze noodzaak ook.

Een volgend punt van trots is de ontwikkeling van de integrale kind centra. Het voornemen om samen te gaan werken met brede school netwerken vinden we een zeer goed plan. We zijn het dan ook eens met de heroverweging op de bezuiniging op de brede school netwerken, juist omdat hiermee extra aandacht wordt besteed aan de kinderen en jongeren uit de aandachtsbuurten.

Er is dus genoeg om trots op te zijn. Het gaat over het algemeen goed met Capelle. We staan er als gemeente financieel goed voor, dankzij een college dat een goed en robuust beleid voert, en een solide begroting heeft weten te creëren. Ook de gemeenteraad heeft een cruciale rol gespeeld in deze positieve huidige financiële situatie. Op initiatief van Leefbaar Capelle hebben we eerder dit jaar namelijk als gehele raad besluiten genomen over de bezuinigingen. Wij wilden, juist in deze tijd, laten zien dat we er als raad samen uit konden komen, en dat is ons, in tegenstelling tot wat velen hadden verwacht, wel mooi gelukt.

En dat zonder de Capellenaar direct in de portemonnee te raken. Dit wil echter niet zeggen dat niemand de gevolgen van de crisis voelt. Nog altijd leven meer dan 400.000 mensen in Nederland momenteel van een uitkering. Er zijn economen die voorspellen dat dit er wel  700.000 kunnen gaan worden. Dat is heftig!

Gelukkig heeft dit college aandacht voor het menselijk aspect. Leefbaar Capelle is blij dat er veel geld is vrijgemaakt voor de sociale infrastructuur, juist in deze tijd. Dat is hard nodig, want het gaat namelijk niet met alle Capellenaren even goed. En hoewel het uitermate triest is dat iets als een voedselbank nodig is, zijn we wel trots dat, indien Rotterdam stopt met het leveren aan Cappellenaren,  we zelf een Capelse voedselbank gaan opzetten zodat we ook deze mensen niet in de steek laten.

Het is verder ontzettend belangrijk dat mensen na uitval van de arbeidsmarkt zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. De meesten mensen zitten niet voor hun lol in de bijstand. Het is een bekend gegeven dat als je langer in de bijstand blijft, het moeilijker wordt om weer aan het werk te gaan. Dan ben je het niet meer gewend om met collega’s op te trekken en wordt het ook steeds moeilijker om te solliciteren. Goed dat we dan ook inzetten op het stuk toeleiding naar werk en inkomen. Groot compliment voor dit college wat betreft het voordeel op het inkomensdeel WWB. Het is tenslotte belangrijk dat we in Capelle de fraude omtrent onterechte uitkeringen aanpakken, zodat we geld overhouden voor de Capellenaren die het echt nodig hebben.

En geld overhouden voor bijvoorbeeld  veiligheid. Capelle wordt helaas sinds een paar jaar opgeschrikt door overvallen. In de laatste maanden zijn er een paar heftige incidenten geweest die grote impact hebben gehad. Gelukkig zijn er na de laatste overval wel 3 verdachten opgepakt.

Complimenten van onze kant voor het doortastend optreden voor het personeel van restaurant Het Perceel. Zij zijn dus op verschillende manieren sterren in de keuken gebleken. Ook onze complimenten uiteraard voor de politie. Tot onze ontsteltenis zijn de verdachten Capelse jongeren in de leeftijd van 17 tot 19 jaar. Als Leefbaar Capelle schrikken we daar erg van…Het is ontzettend laf om hardwerkende Capellenaren te overvallen, en hen veel leed en angst te bezorgen, die soms een leven lang niet meer weg zal gaan.

Dit college doet er alles aan om dit soort zaken aan te pakken. Sinds 2012 is er het Actieplan om overvallen tegen te gaan, dit is een lokale vertaling van het landelijke actieprogramma.

De acties zijn praktisch, duurzaam en organisatorisch van aard. De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen. Gemeente en bedrijfsleven nemen preventieve maatregelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen en slachtofferhulp.

En er is goede afstemming van werkafspraken en uitwisselen van gegevens. De afgelopen maanden is er ook intensief overleg geweest met de Capelse ondernemers. Ook konden de ondernemers gebruik maken van bijvoorbeeld een bewakingsdienst die het personeel ondersteunde tijdens het afsluiten van hun zaak. De burgemeester en de wethouder veiligheid ondersteunen waar ze kunnen. Helaas hebben we moeten constateren dat zelfs die inzet en de inzet van de politie en onze stadsmariniers deze overvallen niet heeft kunnen voorkomen…We hopen dan ook dat we uit de verhoren met de verdachten kunnen leren wat we kunnen doen om overvallen te voorkomen. In ieder geval hebben de camera’s die na een reeks overvallen zijn geplaatst op het Maria Danneelserf ervoor gezorgd dat in dit winkelgebied geen overvallen meer zijn geweest. Dan nog een laatste opmerking en dat is OVER maar ook TEGEN de verkeershufters van Capelle. Deze overlast staat nu op 1 in de ergernissen top 5 van Capelle en hier gaan we dan ook  extra als Leefbaar Capelle mee aan de slag. Ook wij krijgen steeds meer klachten hierover en zien ook zelf steeds asocialer rijgedrag. Dit moet gewoon stoppen! Hier moet de gemeente Capelle hard mee aan de slag.

Dan nog even dit

Ik heb hen al even genoemd: onze stadsmariniers! Zij zijn nu ruim een jaar aan het werk in Capelle en zij hebben hun meerwaarde al overduidelijk bewezen. Ook het feit dat we met ons Integraal Veiligheidsbeleid als voorbeeld worden gebruikt door de VNG.  Is een compliment waard. In Capelle waren we onze tijd ver vooruit! Dit is ons 3e Integrale Veiligheidsbeleidsplan terwijl het hebben van Integraal Veiligheidsbeleid  pas begin dit jaar landelijk is ingevoerd! Ook ons bikerteam van afdeling Handhaving & Vergunningen timmert op een juiste manier aan de weg. Steeds meer Capellenaren weten van hun bestaan af en op Twitter zie ik met grote regelmaal complimenten aan onze handhavers voorbij komen. Van onze kant ook een compliment voor hun optreden en inzet!

Het is een hele lijst geworden, maar er is dus genoeg om trots op te zijn als gemeente Capelle. Leefbaar Capelle wil zich ook de komende vier jaar voor 100% inzetten om de Capellenaar trots te laten blijven.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.