DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN DOOR MARC WILSON

De algemene beschouwing
Het blijft onrustig in Nederland. Veel Gemeenten zitten in zwaar weer en krabbelen daar maar moeilijk uit. De economen zeggen dat de echte crisis voorbij is.

Dat kan dan misschien wel zo zijn ….wij spreken nog te veel mensen die nu pas echt door de crisis getroffen zijn of dreigen te worden.
Die zitten nog in zwaar weer…

Je kunt de krant niet openslaan of je leest over ontslagen. Ook in ons eigen Capelle zie je soms winkels die ineens verdwenen zijn. Wat dat betreft zie je de crisis nog volop om je heen.
Bij teveel Capellenaren regent het helaas nog steeds harder dan zij kunnen hebben. En dan kan je er in tijden van crisis als politiek voor kiezen om te wachten totdat de storm is gaan liggen en daarna pas de schade gaan opnemen of je leert met elkaar dansen in de regen en aanpakken wat je nu al kan aanpakken.

En Dansen in de regen is wat we onszelf in Capelle inmiddels maar hebben aangeleerd, want de zonneschijn vanuit Den Haag heeft Capelle ……in ieder geval ……nog niet bereikt.
Het is economisch nog steeds niet zonnig, maar Capelle heeft desondanks wel haar zaken goed op orde!

De begrotingswijziging 2015 heeft een structureel positief saldo, hierdoor ontstaat een meerjarig sluitende begroting. En daar mogen we best trots op zijn met z’n allen. In grote lijnen gaat het dus goed, maar we zijn er uiteraard nog niet.

Ook wij als Leefbaar Capelle zien en ervaren de pijn die veel mensen voelen. Deze pijn probeert het college al zoveel mogelijk te verzachten in de door hun uitgestippelde plannen in de meerjarenbegroting. Maar de pleister kan altijd groter en het spreekwoordelijke ‘kusje erop’ kan vaker worden gegeven. Daarom is de Leefbaar Capelle inbreng tijdens deze begrotingsronde zoals u van ons gewend bent sinds 2002 wederom vanuit de menselijke politiek.

In deze tijden van crisis hebben sommige mensen het moeilijk om rond te komen.

De crisis is dan zogenaamd voorbij, maar de pijn die mensen voelen nog niet.

Dagelijks krijgt dit college schrijnende gevallen te horen en te zien en daar proberen zij zo goed en zo kwaad als het gaat iets tegen te doen.

Ook wij als raadsleden krijgen regelmatig schrijnende gevallen te horen en te zien.

Je schrikt echt van het leed en de ellende die er achter teveel voordeuren plaats vind.

Wist u bijvoorbeeld dat in Capelle aan den IJssel 1 op de 5 kinderen in armoede leeft?;

Is u bekend dat in 2013 24 Capelse huishoudens van drinkwater zijn afgesloten;
Dat in 2014 dit aantal al reeds op 33 ligt?;
Van deze huishoudens is echter niet bekend hoeveel daarvan onder de noemer ‘’kwetsbare huishoudens’’ vallen en zodoende is niet vast te stellen wat de samenstelling van de betreffende huishoudens is en of er kinderen van het huishouden deel uitmaken;
Wat Leefbaar Capelle betreft is ieder kind dat verstoken is van drinkwater er 1 teveel is.
Kinderen hebben volgens de Universele Rechten van het kind recht op drinkwater.
En Kinderen mogen nooit de dupe worden van het gedrag van de ouders, zeker niet daar waar het primaire levensbehoeften betreft;
Daarom hebben we een motie gemaakt genaamd Water aan de lippen waarin wij vragen om in te zetten op specifiekere informatieverstrekking over het proces, de aard en de omvang van de huidige achterstanden en de afsluitingen bij Evides en om op zeer korte termijn te komen tot een concrete oplossing voor de huishoudens met kinderen die van drinkwater worden afgesloten zodat geen enkel kind verstoken zal zijn van zuiver drinkwater op het thuisadres.

Ook onze verdere bijdrage aan deze begroting is gebaseerd op de Menselijke kant van de politiek. Voor ons is het belangrijk dat al onze inwoners, met welke achtergrond dan ook, weten dat ze op ons, als hun politieke vertegenwoordigers, kunnen vertrouwen. Dat we niet altijd ja kunnen zeggen op hun vragen en verlangens maar dat we in alle eerlijkheid en openheid omgaan met hun veiligheid zowel op straat als achter de voordeur.

Wij lopen niet weg voor de problemen om ons heen in Capelle, maar pakken het op en gaan op zoek naar een oplossing.
En soms kost dat meer….het kost meer tijd maar ook financieel kost het dikwijls meer dan gedacht.

We hebben bijvoorbeeld een goed draaiend Erop Af team
Door dit team zie je meer problematiek, en als je daar wat aan wilt doen heb je meer geld nodig. Maar daardoor geef je wel mensen en vooral kinderen weer kans op een betere toekomst en daar doen wij ons stinkende best voor. Wij kunnen als leefbaar níet …..en als politiek in zijn geheel …. ieder probleem oplossen.
Maar we kunnen wel net DIE positieve verandering zijn in iemand zijn of haar leven.

Daarom is het motto van het coalitieakkoord en van de Decentralisaties;
Durven Denken Doen
Soms moet je iets durven op te pakken, er goed over nadenken en het daarna daadwerkelijk DOEN!
Omdat wij graag die positieve verandering teweeg brengen dienen wij naast de motie ‘water aan de lippen’, ook de motie ‘Integrale kind centra’ en de motie ‘Buurt bestuurt ook bij woningtoewijzing’ in.

En ook het amendement ‘Eropafteam’.
In de integrale kind centra worden kinderen vanuit een gezamenlijke visie gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en zich voor te bereiden op participatie in de samenleving;
We sluiten onze ogen niet voor de problemen in Capelle, we willen juist óók in de buurten met uitzicht dat de kinderen daadwerkelijk uitzicht houden op een leuke en goede toekomst.
We willen dan ook dat de IKC’s er zo spoedig mogelijk komen.
We zijn dan ook blij met het antwoord van het college waarin zij zeer positief zijn over deze motie. Wat ons betreft nu de hoogste tijd voor het DOEN!
Wij willen gewoon dat er vanaf het schooljaar 2015/2016 in Capelle Integrale Kindcentra in gebruik zijn.

De Motie ‘Buurt bestuurt ook bij woningtoewijzing’
Wijkgericht werken wordt in heel Nederland steeds belangrijker.
We leven tegenwoordig in een participatie maatschappij.
Ook in Capelle wordt het wijkgericht werken steeds belangrijker.
De nadruk wordt steeds vaker gelegd op de inbreng en betrokkenheid van de bewoners;
belangrijk onderdeel bij de nieuwe wijkgerichte aanpak is het aantrekken van nieuwe, kansrijke doelgroepen naar de aandachtsbuurten;
Uitgangspunt moet zijn deze doelgroepen te ‘verleiden’ om te kiezen voor een woning in één van onze kwetsbare buurten door het aanbieden van woningen in verschillende prijsklassen, te werken aan het imago van wijken en het toevoegen van aantrekkelijke voorzieningen;
Een andere weg die bewandeld kan worden is om mensen te ‘verleiden’ naar die buurten, door middel van ‘Buurtgebonden woningtoewijzing’;
Hierbij kunnen dan woningen die vrijkomen primair worden toegewezen aan nieuwe bewoners die een maatschappelijke bijdrage gaan leveren in de buurt;
Een woning met een plan over wat zij willen betekenen voor de wijk en waarbij huurders in ruil daarvoor tijdelijk bijvoorbeeld een klein financieel voordeel ontvangen;
De tegenprestatie zoals burenhulp of begeleiding van jeugdactiviteiten die de nieuwe huurders leveren, bij het verkrijgen van de woning, past in de voor ogen staande bewonersparticipatie.
In diverse gemeenten, overigens in goede samenwerking met woningbouwcoöperaties en andere sociale partners, zijn hiermee al goede ervaringen opgedaan.
Wij zien dan ook graag dat op korte termijn samen met de ketenpartners, Havensteder en in regionaal verband een dergelijke aanpak voorbereid wordt in Capelle aan den IJssel
En met de verdere input vanuit de nieuwe themawerkgroepen Wonen En Wijkgericht Werken te komen tot een plan van aanpak voor de woningtoewijzing en deze vervolgens als onderdeel van een nieuw beleidsplan Wijkgericht Werken ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het amendement ‘Eropaf team’
De raad is onlangs in een themabijeenkomst geïnformeerd over de werkwijze en de resultaten tot nu toe van het Eropaf team;
Tijdens deze bijeenkomst is het succes van de outreachende werkwijze (dus het echt achter de voordeur komen) van het team goed naar voren gekomen;
Het succes van deze werkwijze zit vooral in het snel en adequaat ondersteunen van bewoners in de aandachtsbuurten en hierdoor kan escalatie van problemen en kosten worden voorkomen;
Met deze werkwijze worden bewoners in hun eigen kracht gezet,
Het Eropaf team bestaat uit de disciplines maatschappelijk werk, buurtcoach, jongerencoach,werkcoach ,medewerker schuldhulpverlening, medewerker met specialisme LVB-doelgroep en een incassomedewerker van Havensteder;
Maatschappelijke kosten- baten analyses die ook uitgevoerd zijn bij vergelijkbare teams in Nederland wijzen uit dat inzetten op de componenten inkomen, werk en schuldhulpverlening effectief is en de maatschappelijke baten aanzienlijk doen verhogen.
Op basis van de tussenevaluatie van het project Buurten Met Uitzicht juist om die reden was besloten in 2014 een werkcoach en een medewerker schuldhulpverlening in te zetten.
Echter het project Buurten Met Uitzicht loopt eind dit jaar af en daarmee stopt dus ook de toevoeging van een werkcoach en een medewerker schuldhulpverlening aan het Eropaf team.
Wij willen deze buurten niet weer leren dansen in de regen, maar de zonnestralen die voorzichtig leken te gaan schijnen ook laten blijven schijnen.
De componenten werk en schuldhulpverlening zijn immers cruciaal voor de effectiviteit van het Eropaf-team. Wij zien dan ook graag dat de werkcoach en de medewerker schuldhulpverlening blijven.
We hadden oorspronkelijk in ons amendement eenmalig € 180.000 beschikbaar gesteld om de inzet van een werkcoach en medewerker schuldhulpverlening in het Eropaf team voor de komende twee jaar veilig te stellen.
We hebben Nu te horen gekregen dat het college heeft geregeld dat per 1 januari 2015 de consulent schuldhulpverlening in het ‘Eropaf-team blijft.
Wij willen nu met ons amendement ook ervoor zorgen dat de werkcoach voortaan onderdeel blijft van het team. In ieder geval de komende 4 jaar.
We hopen met de ingeslagen weg van dit college en de menselijkheid van deze raad dat we ondanks de storm vanuit Den Haag steeds meer kunnen dansen ..maar dan wel in het warme zonlicht.

Dansen jullie met ons mee?

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.