DE FEITEN OP EEN RIJTJE

Leefbaar Capelle heeft zich ingezet om haar doelen, zoals die zijn afgesproken in het Coalitieakkoord 2018/2022, te realiseren. Uit de opgemaakte tussenbalans blijkt dat wij op grond van ons verkiezingsprogramma en het Coalitieakkoord onder andere het volgende hebben weten te realiseren dan wel in uitvoering hebben.

Financieel

gaat het goed met Capelle, in de vorige periode en het begin van deze periode zijn er besluiten genomen, ondermeer op ruimtelijke ordening, waar heel veel geld mee gemoeid is. Geld wat voornamelijk geleend moet worden. Het is een bewuste beslissing geweest om in een economisch moeilijke tijd te blijven investeren. Als geheel moeten we wel alert blijven. Lasten zijn niet noemenswaardig gestegen voor de Capellenaar, en Leefbaar Capelle houdt dat graag ook zo in de toekomst. Hoewel kostendekkendheid van diensten een uitgangspunt blijft.

Afval

Afvalinzameling en afvalergernis zal in de komende jaren onze aandacht blijven hebben. Willen we de afvalinzameling betaalbaar houden voor de Capellenaar dan zal er wat moeten veranderen. We produceren in Capelle te veel afval en de verwerking wordt steeds duurder. Ook is zwerfvuil, los geplaatst afval bij de afvalcontainers en afvaltoerisme ons een doorn in het oog. Wij zoeken nog intensief naar mogelijkheden om dit te beperken.

 Verkeer

Een goede verkeersdoorstroming, goede verbindingen tussen de wijken en verkeersveiligheid staan bij Leefbaar Capelle hoog op de agenda.

In heel Capelle zijn verkeerspunten aangepakt waardoor de verkeersveiligheid is toegenomen. Bij de rotondes is extra aandacht geweest voor fietsers en voetgangers.

De buurtbus voor betere verbinding tussen de wijken is ingevoerd en de bemensing wordt gedaan door vrijwilligers.

De doorstroming op de Algeracorridor. Dit heeft een relatie met de extra oeververbinding over of onder de Maas. Hierbij willen wij zo veel als mogelijk de verkeersoverlast in onze gemeente reduceren en beperken en de luchtkwaliteit verbeteren.

Sociaal

In de tweede helft van deze raadsperiode zullen wij ons verder inzetten op de volgende terreinen: het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen; een betere ondersteuning van onze Mantelzorgers. Van onze Capellenaren met een uitkering vragen wij hen iets terug te doen voor de Capelse samenleving. LC wil bijstandsfraude hard aanpakken. Voor personen met verward gedrag willen wij een speciale aanpak. Het gebruik van het Jeugd Cultuur- en Sportfonds willen wij verder stimuleren. Ook zal LC inzetten voor een Stadsfeest aan de IJssel.

Voor onze Capelse Senioren hebben wij het Gratis OV voor senioren met AOW weten te behouden. Bij kindermishandeling wordt er hard opgetreden. Armoede onder kinderen pakken wij integraal aan en onnodig papierwerk voor onze zorgverleners wordt tegengegaan. LC heeft zich hard gemaakt voor behoud van openbaar onderwijs in kwetsbare buurten. Ook is er een Meldpunt woonoverlast om overlast in vooral de kwetsbare buurten tegen te gaan. Verder hebben wij onze Hollandse tradities zoals Koningsdag en het Sinterklaasfeest behouden.

Wonen

Op veel plekken zijn woningen gebouwd, wordt nog gebouwd of zijn plannen in voorbereiding. Met een gevarieerd aanbod, van starterswoningen tot seniorenwoningen om leefbare en gevarieerde buurten te krijgen met plek voor elke Capellenaar.

Veiligheid

Het aantal handhavers in Capelle is in de afgelopen tijd uitgebreid. Toch kan het altijd beter, objectief gaat het goed, maar subjectieve veiligheid is de beleving van de Capellenaar. Daar moet naar geluisterd blijven worden en daar waar mogelijk op ingespeeld worden. Of dit nu meer cameratoezicht is, voorkomen van straatintimidatie of zichtbaarheid en handhaving van en door onze handhavers. Ook alle medewerkers, sociale partners en Capellenaren spelen hierbij een grote rol op het gebied van veiligheid. Leefbaar Capelle zal zich ook hier de komende jaren voor blijven inzetten.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.