DE VOORJAARSNOTA 2020

Zo vlak voor het begin van de zomervakantie behandeld de gemeenteraad de voorjaarsnota. Veel gevolgen door corona zijn nog niet helemaal duidelijk. Ondermeer door deze situatie heeft het College een beleidsarme voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd.

Voor Leefbaar Capelle is het duidelijk dat de prioriteiten nu even op een ander vlak liggen.

In de bijdrage voor de behandeling in de raad heeft Leefbaar Capelle stilgestaan bij de pandemie die ook Capelle heeft getroffen.

Wij zien echter ook dat het in Capelle financieel goed gaat, zeker als je dit vergelijkt met andere gemeenten in Nederland. Onze begroting, en ook de meerjarenprognose naar 2024, zien er gezond uit. Deze crisis is voor Leefbaar Capelle een moment om toch te blijven investeren, juist nu er veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van deze crisis.

In de raadsvergadering heeft Leefbaar Capelle moties ingediend die hier betrekking op hebben.  De eerste motie verzoekt het college een onderzoek te doen welke maatregelen en financiële impulsen ingezet kunnen worden om de gevolgen voor onze Capellenaren, winkeliers, ondernemers en organisaties zo klein mogelijk te houden

Het idee van Leefbaar is dat als ondernemers en organisaties gesteund worden en hierdoor bijvoorbeeld niet hun deuren hoeven te sluiten, dit ten goede komt aan de werknemers/werkgelegenheid en inwoners van Capelle.

Er wordt al veel gedaan om inzicht te krijgen om de gevolgen van Corona in beeld te krijgen. Leefbaar Capelle staat een impuls op korte termijn voor. Het verzoek van de motie was dan ook om de resultaten te betrekken bij de bespreking van najaarsnota 2020 en begroting 2021.

De tweede motie die Leefbaar heeft ingediend was voor de raad zelf. De motie verzoekt de raad om met de Capellenaren, ondernemers en instellingen in gesprek te gaan om zo als raad zelf een beeld te vormen over de gevolgen van de coronacrisis. Het is belangrijk dat de raad zelf hierover ook een beeld vormt en dit dan vervolgens meeneemt in de discussie over maatregelen die genomen kunnen worden om ondersteuning te bieden daar waar nodig. Een stevig debat hierover heeft in de vergadering plaatsgevonden.

Leefbaar Capelle heeft aangegeven zich te realiseren en dankbaar te zijn dat er veel gedaan is en wordt. Het college gaf in de beantwoording aan met de verzoeken uit de motie bezig te zijn en met de raad in een procesvoorstel samen te willen werken. Hierbij combineerde het college beide moties. De beantwoording van het college en de herhaalde toezegging de eerste resultaten inderdaad te betrekken bij de besprekingen van begroting en/of najaarsnota waren reden om de eerste motie in te trekken.

Het was goed te vernemen dat alle fracties het voorstel om als raad zelf ook aan beeldvorming te doen, ondersteunden. De tweede motie is wel aangenomen door de raad.

Corona laat ons niet los, maar Capelle is een financieel gezonde gemeente. Dit is iets om trots op te zijn. Leefbaar Capelle investeert hier graag in.

In de commissie SLE waarin de voorjaarsnota is behandeld hebben we een inspreker gehad met betrekking tot de voetbalverenigingen.

Na een gloedvol betoog van de inspreker heeft dit bij de behandeling van het agendapunt geleid tot een heftige discussie waarbij de wethouder verzocht is om Sportief Capelle te vragen een perspectieif onderzoek te laten plaatsvinden specifiek voor de voetbal verenigingen.

De wethouder heeft toen aangegeven wat volgens aar de structuur en route was voor een perspectief voor de buitensport.

Inmiddels hebben wij begrepen dat er afgelopen vrijdag een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de inspreker en 2 leden van het college, Voorzitter graag vernemen wij in eerste termijn of dat gesprek geleid heeft tot een inzicht om voor de voetbalverenigingen op korte termijn een perspectief onderzoek te laten uitvoeren.

En om de uitkomsten hiervan te betrekken bij de behandeling van de begroting 2021.

Voorzitter indien noodzakelijk hebben wij een motie van deze strekking die wij mede namens D66 en de SP zullen indienen in 2e termijn.

Dit is echter afhankelijk van de beantwoording van het College.

Noot: door de beantwoording en de schets van het verloop van het proces is deze motie niet ingediend.

De raad wordt over de voortgang van de gesprekken tussen de verenigingen en Sportief Capelle op de hoogte gehouden.

Als er aanleiding toe is hangt deze motie nog als Motie Vreemd voor de raadsvergadering in september

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.