DE WEEK VAN LEEFBAAR: WEEK 4

Commissie BVM

Op maandag 25 januari was er een commissievergadering BVM, hier werd het agendapunt Rekenkamerrapport ‘Grip op inkoop’ behandeld. Deze vergadering zal maandag 1 februari worden voortgezet.

Commissie SLE

Op woensdag 27 januari was er een commissievergadering SLE, met o.a. de onderwerpen:

Kadernota 2022 GRJR

Leefbaar Capelle heeft een aantal belangrijke punten nogmaals aangekaart en is blij deze terug te zien. Leefbaar Capelle is van mening dat een realistische begroting noodzakelijk is om tussentijdse mutaties zoveel mogelijk te beperken. Daarmee krijgen we ook meer grip op de kosten. Daarnaast moeten de kosten omlaag gaan als een aantal gemeenten zelf een deel van de inkoop gaan regelen. Ook zijn wij blij met de mogelijkheid om de percelen D en E lokaal in te kopen, deze kosten dienen uiteraard wel in mindering gebracht te worden op de inleg bij de GRJR.

Consultatieronde Convenant Blick

Wij danken de raadsleden Landzaad en Hilde-Groenendijk voor het werk en de consultatieronde Convenant Blick. De opmerkingen van Leefbaar zijn meegenomen.

Commissie SOB

Op 27 januari 2021 was er een commissievergadering SOB, met o.a. de onderwerpen:

De Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Capelle aan den IJssel 2021.
Het is gebleken dat met de verordening uit 2018 Capelle weinig of geen grip heeft op de inrichting van de ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. Met de verordening 2021 houdt Capelle in de toekomst grip op de ondergrondse inrichting. Vooral belangrijk i.v.m. kabels en leidingen met betrekking tot de warmte- en energietransitie.

Partiële herziening bestemmingsplan Capelle- West.
Capelle-West is een goedlopend bedrijventerrein in het lagere huursegment. Om dit te behouden is een traject gestart om de bedrijvenlijst op te schonen. Dit houdt o.a.in dat bedrijven die teveel verkeer aantrekken of teveel geluid produceren t.o.v. omliggende objecten te zijner tijd zullen verdwijnen van het bedrijventerrein. Ook wordt hiermee oneigenlijke concurrentie met andere bedrijven en bedrijventerreinen voorkomen. Wel krijgen de bedrijven die niet meer passen binnen het nieuwe bestemmingsplan een maatbestemming. Wat betekent dat het bedrijf op dezelfde manier voortgezet mag worden tot het moment dat het bedrijf overgaat in andere handen.

Ruimtelijk toekomstperspectief Fascinatio.

Het Ruimtelijk toekomstperspectief Fascinatio geeft een doorkijk over de ontwikkeling van de wijk tot 2030. Zoals b.v. de invulling van de poortkavels. Het groen in en om de wijk. Een goede balans tussen wonen en werken in de buitenring. En regie op mobiliteit, parkeren en ontsluiting.

Op bovenstaande drie punten is door alle fracties positief gereageerd.

Gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg

Op woensdag 27 januari stond ook het gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg op de agenda van de raadscommissie SOB. Vanwege een ordevoorstel van D66, gesteund door de meeste andere partijen inclusief onze coalitiepartner de VVD, is dit niet inhoudelijk besproken. Onvoldoende participatie wordt als reden opgevoerd.

Leefbaar Capelle betreurt dit. Ook wij hebben oog voor de belangen van omwonenden en bedrijven in de omgeving en vinden participatie belangrijk, echter inhoudelijke bespreking vooruit schuiven gaat ons te ver. Capelse woningzoekenden worden hiermee in de kou gezet omdat het nu onzeker is of en wanneer de geplande woningen gebouwd gaan worden en de onzekerheid voor omwonenden en bedrijven op deze locatie blijft bestaan.

Leefbaar Capelle draagt al vele jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid in Capelle en staat voor de belangen van Capelle en de Capellenaar. Wij laten de Capellenaar niet in de steek en nemen als dat nodig is wel onze verantwoordelijkheid.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.