KUNSTGRASVELDEN EN RUBBER GRANULAATKORRELS

In het najaar van 2016 ontstond, naar aanleiding van een uitzending van Zembla, landelijk maar ook onder de (ouders van) Capelse sporters grote onrust over het sporten op kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar de risico’s van de in de korrels aanwezige stoffen voor de gezondheid van sporters. Heel sportend Nederland was in afwachting van de resultaten van dat onderzoek.

Vooropgesteld: Leefbaar Capelle marchandeert niet met de gezondheid van onze Capelse sporters, in het bijzonder onze sportende Capelse kinderen. Daarom dienden wij in de raadsvergadering van 19 december 2016 mede een amendement in. Met dit amendement stelde Leefbaar Capelle middelen beschikbaar. Hierdoor kon de toch al voor de komende jaren geplande vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden naar voren worden gehaald. Tegelijkertijd konden dan de rubber granulaatkorrels worden vervangen, mocht het rapport van het RIVM concluderen dat er sprake is van gezondheidsrisico’s voor onze sportende Capelse kinderen. Mocht dat het geval zijn dat beschikte het college over de middelen om snel te kunnen handelen.

Op 20 december 2016, een dag nadat het amendement in de raad unaniem was aangenomen, kwam het rapport van het RIVM uit. Daarin staat dat er weliswaar stoffen in de rubber granulaatkorrels zitten, maar dat de daaruit vrijkomende stoffen geen risico vormen voor de gezondheid van onze sportende Capelse kinderen. Het college heeft naar aanleiding van het rapport van het RIVM ook advies gevraagd aan de GGD. Ook de GGD komt tot de conclusie dat de rubberkorrels geen risico vormen voor de gezondheid van de sporters.

Na het uitkomen van het rapport van het RIVM en het advies van de GGD heeft Leefbaar Capelle de voetbalclubs bezocht en gesproken met het bestuur van de clubs. De voetverenigingen gaven aan tevreden te zijn met de conclusies van het RIVM en de GGD, dat er weer wordt gesport op de kunstgrasvelden en dat er geen sprake meer is van ongerustheid. De clubs kunnen zich dan ook vinden in het (voorgestelde) besluit van het college om een zorgvuldig traject te volgen voor de vervanging.

Met deze conclusies heeft het college vervolgens de raad om advies gevraagd over de uitvoering van het amendement. Immers, de conclusies van het rapport van het RIVM en het advies van de GGD gaven geen aanleiding meer tot versnelde vervanging van de toplaag en de rubberkorrels. Het college stelde voor om het reguliere tijdpad voor vervanging te volgen. Hierdoor is er meer tijd om onderzoek te laten doen naar de veiligheid van de alternatieven voor de rubberkorrels voor de gezondheid. Dan wordt voorkomen dat wij straks ten aanzien van deze alternatieven in dezelfde discussie raken als met de rubberkorrels. De commissie BVM ging in grote meerderheid akkoord met het voorstel van het college.

Na de reeds uitgebreide discussie in de commissie Buitenruimte Veiligheid en Middelen (BVM) over het voorstel van het college om voor de vervanging van de rubber korrels in de kunstgrasvelden een zorgvuldig traject te volgen meenden de fracties van de PVDA en Groen Capelle een motie in te moeten dienen in de raadsvergadering van 6 februari 2017. Hierbij stellen zij het rapport van het RIVM en het advies van de GGD ter discussie en daarmee de integriteit van deze landelijke instituten. Iedereen heeft het recht om zich niet te willen laten overtuigen door deskundigen in hun vakgebied. Maar Leefbaar Capelle vindt het wel een kwalijke zaak dat over de ruggen van onze sportende Capelse kinderen heen weer onrust wordt gezaaid en publiciteit en politiek gewin wordt nagestreefd. Hier distantiëren wij ons verre van.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.