RAAD VRAAGT INWONERS ADVIES OVER DE NIEUWE BURGEMEESTER

De gemeenteraad wil graag van de inwoners van Capelle weten welke kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen de nieuwe burgemeester (m/v) moet hebben. In het kader van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan iedereen de digitale vragenlijst invullen. Capelle zoekt een nieuwe burgemeester omdat de huidige, Frank Koen, per 2 januari 2016 stopt.

Iedereen kan van 1 mei tot en met 17 mei 2015 de digitale vragenlijst invullen en zijn of haar mening geven. De vragenlijst is vanaf 1 mei te vinden op www.capelleaandenijssel.nl/burgemeestergezocht

Wat gaat de raad met de uitkomsten doen?
De raad neemt de uitkomsten van de vragenlijst mee in de profielschets. Als de profielschets gereed is wordt deze overhandigd aan de commissaris van de Koning. Zodra de sollicitatieprocedure van start gaat is de profielschets openbaar en kunnen potentiële kandidaten zien of zij zich herkennen in het profiel van de nieuwe burgemeester van Capelle aan den IJssel.

Meer informatie over de zoektocht naar de nieuwe burgemeester vindt u op www.capelleaandenijssel.nl/burgemeestergezocht. U kunt ook contact opnemen met de griffie via griffie@capelleaandenijssel.nl.

Inleiding
Burgemeester Frank Koen heeft recent bekend gemaakt dat hij begin 2016 zijn functie neerlegt. Dat betekent dat er begin volgend jaar een nieuwe burgemeester benoemd moet worden. De gemeenteraad gaat daarom aan de slag om een profielschets op te stellen voor de nieuwe eerste
burger. En daar kan de gemeenteraad uw mening goed bij gebruiken.

Basisvaardigheden die elke burgemeester moet hebben
Algemeen aanvaard is dat een burgemeester een aantal eigenschappen en kwaliteiten moet hebben. Hij of zij is op de eerste plaats integer. Een burgemeester geeft het goede voorbeeld en handelt volgens algemeen geaccepteerde normen en waarden. Daarnaast is hij of zij onafhankelijk. Een burgemeester moet boven de partijen staan en gezag uitstralen. Ook moet een burgemeester stressbestendig zijn. Hij of zij onderneemt acties en treedt op in situaties die daarom vragen. In crisissituaties moet een burgemeester rust en vertrouwen uitstralen. Verder moet een burgemeester open en aanspreekbaar zijn voor bewoners. Deze eigenschappen spreken voor zich. Daarom staan deze ook niet in de vragenlijst.

Wat voor burgemeester heeft Capelle aan den IJssel nodig?
De gemeenteraad is benieuwd welke eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken een nieuwe burgemeester volgens u moet hebben. De gemeenteraad hoort het graag! U wordt gevraagd de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Uw mening wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets. U kunt tot uiterlijk 17 mei te reageren zodat de gemeenteraad daarna mede met behulp van uw mening de profielschets kan opstellen.

Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit drie inhoudelijke vragen en een aantal algemene vragen. De eerste vraag gaat over de bestuursstijl die de nieuwe burgemeester het meest in zich moet hebben. De tweede vraag gaat over eigenschappen en vaardigheden waarover de burgemeester het meest moet beschikken. Bij de derde vraag kunt u zaken kwijt die u bij de eerste twee vragen niet kwijt kon. Bij de eerste vraag kunt u 1 antwoord uit 4 geven, bij de tweede vraag kunt u 3 antwoorden uit 8 kiezen. De vragenlijst sluit af met een aantal algemene vragen waaruit duidelijk wordt welke groepen mensen hebben deelgenomen. De nieuwe burgemeester kan een man maar ook een vrouw zijn. Waar hij staat wordt ook zij bedoeld.

Vraag 1 Bestuursstijlen
Bestuursstijlen beschrijven de manier waarop een iemand bestuurt. Hoe gaat hij te werk? Elke burgemeester moet wel iets van elke stijl hebben, maar welke stijl past het meest bij uw ideale burgemeester? U kiest maximaal één antwoord.

• De nieuwe burgemeester moet vooral een Verbinder zijn. Hij kan mensen samenbrengen, is makkelijk te benaderen, begripvol, behulpzaam en betrokken. Hij weet mensen te betrekken bij beslissingen en ontwikkelingen en helpt mensen op weg.

• De nieuwe burgemeester moet vooral een Procesregisseur zijn. Hij houdt op hoofdlijnen de verschillende processen binnen- en buiten de gemeente scherp in de gaten. Kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden, werkt geordend en nauwgezet volgens vaste regels, let op het nakomen van afspraken en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

• De nieuwe burgemeester moet vooral een echte Netwerker zijn. Hij legt makkelijk contact en weet wie hij waar voor nodig heeft. Straalt zelfvertrouwen uit, is ambitieus en creatief. Hij creëert door zijn contacten ook nieuwe mogelijkheden. Hij komt met originele oplossingen en
brengt ideeën van buiten in.

• De nieuwe burgemeester moet vooral een echte Aanjager zijn. Hij neemt het voortouw en zorgt dat doelen bereikt worden. Hij is een echte doorzetter, zet de lijnen uit en weet mensen mee te krijgen, enthousiast te maken en zet mensen in beweging.

Vraag 2 (Bestuurs)vaardigheden en eigenschappen.
(Bestuurs)vaardigheden en eigenschappen beschrijven het vermogen van iemand om het juist dat gedrag in te zetten wat een bepaalde situatie nodig heeft. Welke vaardigheden en eigenschappen heeft de nieuwe burgemeester volgens u zeker nodig? U mag maximaal drie antwoorden kiezen.

• Helder en belangstellend
Hij kan in begrijpelijke taal uitleggen waar het om gaat, vraagt door bij onduidelijkheid, past het taalgebruik aan de gesprekspartner aan. Hij is bereid en in staat zich in de omstandigheden van de ander te verplaatsen, is begripvol en belangstellend. Hij laat een ieder in zijn waarde.

• Zichtbaar en betrokken
Hij is zichtbaar onder Capellenaren en in de wijken, voor de ondernemers en politici. Gaat gemakkelijk met mensen om, leeft met hen mee en staat voor iedereen open. Hij is bereid zich in de geschiedenis en cultuur van Capelle aan den IJssel en haar inwoners te verdiepen en weet hiermee om te gaan Hij kan zich snel aanpassen aan verschillende situaties en personen, laat zich overtuigen als dat nodig is, gaat makkelijk om met onverwachte maar belangrijke zaken.

• Duidelijk en kordaat
Hij is in staat de grote lijn te vinden en herkent de verschillende belangen van partijen. Maakt zaken duidelijk. Komt snel tot de kern van het probleem en zorgt ervoor dat iedereen het begrijpt. Voor een goed oordeel bekijkt hij problemen en voorstellen vanuit de verschillende invalshoeken en overziet de gevolgen van bepaalde keuzes. Hij kijkt ook naar alternatieven. Hij neemt op tijd beslissingen die nodig zijn, neemt standpunten in en spreekt zo nodig een stevig oordeel uit.

• Vastberaden en standvastig
Hij treedt snel op als het nodig is. Draagt ideeën en oplossingen aan, zorgt er actief voor dat
het werk gedaan wordt. Hij houdt ondanks tegenslag, tijdsdruk of tegengestelde belangen vast
aan het doel. Hij blijft doorgaan tot de klus geklaard is. Is niet snel van zijn stuk te brengen.

• Oog voor omgeving
Hij is zich bewust van en herkent risico’s en kansen voor de politiek en het bestuur, weet wat gevoelig ligt en wat niet. Hij is op de hoogte van ontwikkelingen en gebeurtenissen op o.a. maatschappelijk en politiek gebied zowel in Capelle als ook landelijk en regionaal en kan de
gevolgen hiervan voor Capellenaren overzien en vertalen. Weet kansen te benutten. Ook in eigen huis ziet hij wat zijn eigen handelen voor gevolgen heeft voor de politiek en de gemeentelijke organisatie.

• Overtuigen en beïnvloeden
Hij is een goede onderhandelaar, weet mensen op argumenten te overtuigen en zorgt voor goede relaties met alle betrokkenen. Hij ziet en creëert kansen. Hij weet mensen aan te spreken en de juiste snaar te raken om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat. Hij heeft er ook plezier in om mensen mee te krijgen.

• Begeleiden en vernieuwen
Hij geeft mensen steun, laat mensen in hun waarde, maar spreekt hen aan op hun functioneren. Hij stimuleert de ontwikkeling van mensen en geeft ruimte en steun aan personen die nieuwe dingen willen oppakken. Hij ziet wanneer het nodig is nieuwe dingen op te pakken en is bereid nieuwe dingen te proberen. Weet met originele oplossingen te komen.

• Doelgericht
Hij stelt prioriteiten en concrete doelen, bedenkt een plan om het doel te bereiken en brengt de activiteiten die nodig zijn in kaart. Hij bewaakt de uitwerking van plannen en zorgt dat afspraken nagekomen worden. Hij heeft zicht op wat er allemaal speelt en wat er moet gebeuren. Gaat iets toch anders, dan zorgt hij dat het eindresultaat toch, maar dan op een andere manier, wordt gehaald.

Vraag 3 Wilt u meer kwijt
Zijn er nog zaken die niet in de vragenlijst opgenomen zijn, maar die u belangrijk vindt voor de profielschets voor de nieuwe burgemeester?
Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om deze vragenlijst in te vullen.
Via de gemeenteraadspagina in de IJssel en Lekstreek en op www.capelleaandenijssel.nl leest u meer over de Burgemeestersbenoeming.

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.