‘ELKE DAG IN ANGST NAAR SCHOOL’

Naar aanleiding van het recente artikel in het Algemeen Dagblad van 2 december j.l (zie hieronder), waarin diverse directeuren en leerkrachten de noodklok luidden, hebben wij, samen met de VVD, vragen gesteld aan het college  omdat wij ons ernstige zorgen maken over het openbaar onderwijs in Capelle- en Krimpen aan den IJssel.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Geacht College,

De afgelopen maanden hebben ons meer en meer geluiden van binnenuit de organisatie van Stichting BLICK op onderwijs (‘BLICK’) bereikt. Geluiden waarover wij reeds vragen hebben gesteld aan de RvT van BLICK tijdens het jaargesprek op dinsdag 28 november jl.

Helaas hebben wij in het AD van zaterdag 2 december 2017 moeten lezen dat de situatie bij BLICK veel ernstiger is dan tot nu toe gedacht. Er wordt zelfs gesproken over een ziekmakende situatie, die niet alleen de continuïteit, maar ook de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel ondermijnt.  De Capelse kinderen hebben op basis van de grondwet recht op (openbaar) onderwijs en de gemeente heeft de opdracht om het openbaar onderwijs zorgvuldig vorm te geven, evenals de continuïteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs te waarborgen. Wij lopen als gemeente in dit kader tevens een aanzienlijk financieel risico.

Op basis van artikel 38 van het RvO stellen wij u daarom deze vragen en verzoeken wij u deze – in verband met de pregnante situatie – zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden.

Vraag 1)

Heeft het college de berichtgeving over BLICK – in het AD van zaterdag 2 december – gelezen? Zo ja, wat vindt het college van deze berichtgeving en waren deze signalen, geuit door de medezeggenschapsraad en schooldirecteuren, het college reeds bekend?

Vraag 2)

In het bewuste artikel staat dat het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel zich ernstige zorgen maakt over de toekomst van BLICK. Kunt u deze zorgen toelichten?

Vraag 3)

Bent u naar aanleiding van de berichtgeving in het AD het met ons eens dat de continuïteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel ernstig in het geding is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 4)

Kunt u een recent financieel overzicht van BLICK, een overzicht van het leerlingenaantal, indeling van leerlingen over verschillende onderwijsjaren en een prognose van het leerlingenaantal met ons delen, bijvoorbeeld op basis van de halfjaarrapportage van 2017?

Vraag 5)

Herkent u de “zeer intimiderende” houding van het bestuur van BLICK waarover in het artikel wordt gesproken? Bent u het met ons dat wij dit niet kunnen tolereren in het openbaar onderwijs in Capelle aan den IJssel? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 6)

Bent u het met ons eens dat door de ontstane situatie de toekomst van onze schoolgaande Capelse kinderen in gevaar is en dat wij er alles aan moeten doen om de rol van de openbare scholen in kwetsbare buurten te beschermen? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe nemen?

Vraag 7) 

Aangezien de gemeente ook financieel verantwoordelijk blijft voor BLICK en ons het geluid heeft bereikt dat het leerlingenaantal (circa 200) achterblijft bij de prognose, loopt de gemeente een aanzienlijk financieel risico. Welke consequenties heeft dit volgens u voor de Najaarsnota? Is daar al rekening mee gehouden?

Vraag 8)

Vragen van de gemeenteraad aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van BLICK om verduidelijking van de cijfers en om actuele cijfers zijn eerder afgewezen of genegeerd. Heeft u dezelfde ervaring?

Vraag 9)

Een onafhankelijk onderzoek lijkt ons een goede eerste stap om duidelijkheid te krijgen over de situatie bij BLICK. In dit onderzoek zouden in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod moeten komen: leerlingenaantal, governance, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en de financiële situatie. Bent u het met ons dat gezien de “ziekmakende situatie” bij BLICK dit onderzoek op korte termijn – liefst dit jaar nog – moet worden opgestart? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij uw antwoord op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Charlotte van Dorp, Raadslid Leefbaar Capelle                                         

Harriët Westerdijk, Raadslid VVD Capelle aan den IJssel 


DIRECTEUREN VAN BLICK ZIJN BANG DAT DE PROBLEMEN EFFECT HEBBEN OP HET ONDERWIJS. 

Basisschooldirecteuren in Capelle en Krimpen slapen slecht en gaan in angst naar hun werk. ,,De situatie is onhoudbaar.”

Een aantal basisschooldirecteuren van Blick, de stichting die het openbaar onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel verzorgt, wil hun verhaal doen. Daar hebben ze lang over getwijfeld, want ze zijn bang voor de gevolgen.

Ze vinden het zo belangrijk dat het verhaal naar buiten komt en er een verandering komt binnen de onderwijsorganisatie dat ze besluiten het toch te doen. Wel anoniem, uit angst voor represailles. Hun namen zijn bekend bij de redactie.

,,Op het moment dat je iets doet wat de bestuurder niet zint, kan je een e-mail in je mailbox verwachten. Dan moet je op het matje komen of je krijgt een officiële waarschuwing. De manier van werken is heel onmenselijk geworden. Alles moet op de manier van de bestuurder en ze probeert mensen buitenspel te zetten. Zij is de baas en zo moet het. Ze is ontzettend intimiderend. Mensen zijn bang van haar”, vertelt een van hen. ,,De situatie is onhoudbaar geworden.”

Er heerst grote onrust binnen de onderwijsorganisatie. Financieel staat Blick er slecht voor, de leerlingenaantallen bij het basisonderwijs lopen terug en de bedrijfsvoering stuit op veel kritiek. Behalve de directeuren maakt het gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel zich zorgen.

Samenwerking

Uit het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het basisonderwijs van Blick blijkt dat ook daar de verhoudingen met de bestuurder, Marjolein Willemsen, niet goed liggen. ,,We maken ons grote zorgen”, bevestigt een woordvoerder van de medezeggenschapsraad.

Zij hebben afgelopen jaar twee keer met Willemsen gesproken over hoe de samenwerking met haar verloopt. Wat vooral kwaad bloed heeft gezet, is dat tal van tijdelijke contracten niet werden verlengd. Willemsen deed dat zonder overleg met de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad kreeg een goedgekeurde en vastgestelde meerjarenbegroting voor de komende jaren opgestuurd, zonder dat de leden van de medezeggenschapsraad hier naar hadden gekeken. Het is gebruikelijk dat dit wel gebeurt.

Volgens Willemsen staan er feitelijke onjuistheden in dit jaarverslag van de medezeggenschapsraad. Ook herkent zij zich niet in de kritiek van de directeuren. ,,De directeuren hebben een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op hun school. De directie wordt erop aangesproken als er fouten worden gemaakt”, aldus Willemsen.

,,Soms moeten er beslissingen worden genomen waar niet iedereen het mee eens is. Ik ben altijd bereid om naar iedereen te luisteren en ik moedig gesprekken ook aan. Mijn deur staat altijd open en ik wil ook met iedereen in gesprek.”

De directeuren kunnen zich daar niet in vinden. ,,Wij hebben geprobeerd om het gesprek aan te gaan”, vertelt een basisschooldirecteur. ,,Maar dat is onmogelijk. We hebben ook bij de raad van toezicht aangeklopt, maar er verandert niks. We zijn wanhopig.”

De voorzitter van de raad van toezicht, Cees van den Heuvel, laat weten voor de volle 100 procent achter Willemsen te staan. ,,Wij zijn zeer te spreken over haar aanpak.”

Ziek

Volgens de directeuren hangt de toekomst van Blick aan een zijden draadje. ,,De een na de ander stapt op of zit ziek thuis. Dit kan niet langer zo doorgaan. De gevolgen voor het openbaar onderwijs zijn te groot. Uiteindelijk zijn de kinderen de dupe”, zegt een van de directeuren.

Volgens hen is de sfeer binnen de onderwijsinstelling ‘ontzettend naar’ geworden. Het heeft effect op het functioneren van de directeuren en de leerkrachten, zeggen zij. Het gaat zelfs zover dat mensen er lichamelijke klachten van krijgen en er slecht door slapen.

,,Dat zoveel directeuren weggaan, heeft veel invloed op de leerkrachten en dus ook op het onderwijs en de leerlingen. Zo’n ongezonde organisatie kan nooit goed zijn”, aldus een directeur.

De directeuren vertellen binnen de organisatie geen oplossing meer te zien. ,,Willemsen verdraait je woorden. Ze wordt overal boos om. Ze kaffert medewerkers uit. Ze kan je echt de huid vol schelden. Elke dag ben je weer bang dat je iets verkeerd hebt gedaan. We zijn huiverig dat ze ons in de gaten houdt. We maken grapjes tegen elkaar of je wel uitkijkt dat een camera je niet in de gaten houdt. Maar die grapjes maken we niet zomaar. Daar zou je anders toch nooit bij je op komen. Zo’n sfeer hangt er dus.”

Energie

De directeuren vrezen dat de basisscholen niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren als voorheen. ,,Ik wil goed onderwijs neerzetten en de kinderen op een goede manier in de samenleving zetten. Maar er gaat nu veel te veel tijd en energie uit naar deze nare manier van werken. De bestuurder is het openbaar onderwijs om zeep aan het helpen. Er zijn te weinig mensen en de mensen die er zijn trekken het niet. En leraren merken het echt wel als het niet goed gaat met de directeuren. Het sijpelt door naar de werkvloer. Bovendien is het onderwijswereldje klein. Straks wil geen enkele goede leerkracht meer voor Blick werken.”

SALWA VAN DER GAAG

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.