LEEFBAAR WIL ONDERZOEK NAAR BEHOUD ING-GEBOUW

Leefbaar Capelle en het CDA, de opstellers van deze motie, en uiteindelijk praktisch de hele Raad (met uitzondering van de VVD), is de Motie Vreemd inzake behoud van het kenmerkende gebouw van de ING aan de Kerklaan, aangenomen.

Lees hieronder de overwegingen welke ten grondslag lagen aan deze motie:

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in vergadering bijeen op 13 juli 2020,

Behandelende de motie vreemd aan de orde

Constaterende dat:

 • Op 23 januari 2020 door de gemeente een informatieavond is georganiseerd voor omwonenden van het ING gebouw aan de Kerklaan.
 • Op deze informatieavond een plan gepresenteerd is dat tot gevolg heeft dat het huidige gebouw gesloopt wordt en plaats maakt voor nieuwbouw
 • Een aanvraag van HVC (Historische Vereniging Capelle) van 24 februari 2020 om dit gebouw aan te merken als gemeentelijk monument is afgewezen
 • HIG ontwikkeling het gebouw in 2019 heeft gekocht en op basis van een eigen onderzoek tot de conclusie komt dat transformatie van het ING gebouw tot appartementen niet uitvoerbaar en financieel onrealistisch is

Overwegende dat:

 • Veel Capellenaren, in het bijzonder de direct omwonenden zich hebben uitgesproken voor behoud van dit markante gebouw
 • De aanvraag van HVC voor de toekenning van de status tot gemeentelijk monument slechts op 1 onderdeel is afgewezen en dat is de nog relatief jonge leeftijd van het gebouw waardoor het geacht wordt nog niet van cultuurhistorische waarde te zijn
 • HVC na de afwijzing heeft laten weten het hiermee niet eens te zijn
 • Ook de commissie Dorp, Stad en Land welke de aanvraag voor onze gemeente heeft beoordeeld, in het advies van de commissie de aanbeveling doet de herbestemming van het ING gebouw te onderzoeken vanuit de mogelijkheden van het gebouw en een daarbij passend programma te zoeken
 • In Nederland op meerdere plaatsen panden met een vergelijkbare historische of architectonische waarde zijn herontwikkeld met een succesvolle business case, waarin realisatie van woningen is gecombineerd met een publiek-private functie
 • Onze gemeente voorop loopt als het gaat om burgerparticipatie en in het nabije Rotterdam veel kennis aanwezig is over burgerparticipatie met citizen science en gaming

Verzoekt het college:

 • Te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit markante gebouw voor onze gemeente te behouden en daarbij de laatste twee overwegingen te betrekken
 • Onafhankelijk te laten toetsen of in voldoende mate is gekeken naar de mogelijkheden van het gebouw in plaats van de onmogelijkheden
 • Geen medewerking te verlenen aan sloop van het ING gebouw of voorstellen richting de raad in deze richting te doen, tenzij onomstotelijk vast staat dat transformatie naar woningen of een andere bestemming (al dan niet in combinatie) zowel fysiek als economisch niet mogelijk is

Nieuws

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.

Leefbaar Capelle heeft in augustus vragen gesteld aan het college

31 aug 2023 In de maand augustus heeft de fractie van Leefbaar Capelle een aantal zogeheten artikel 38 vragen gesteld aan het college. Het betreffen vragen over diverse onderwerpen.

De fractie gaat in de wijken vergaderen

september 2023 Vanaf september 2023 gaat de fractie ook in de wijken op locatie vergaderen. U bent van harte uitgenodigd om aan te komen. Een kop koffie staat voor u klaar.